Friday, December 10, 2010

Adab Pada Al Quran

0 comments


Ada dua pendapat mengenai hukum menyentuh Al-Qur'an terhadap seseorang yang sedang dalam keadaan junub, perempuan haid dan nifas. Pendapat pertama mengatakan bahwa jika seseorang sedang mengalami keadaan tersebut tidak boleh menyentuh Al-Qur'an sebelum bersuci. Sedangkan pendapat kedua mengatakan boleh dan sah  untuk menyentuh Al-Qur'an, kerana tidak ada dalil yang menguatkannya.

Pendapat pertama

Sebelum menyentuh sebuah mushaf Al-Qur'an, seorang Muslim dianjurkan untuk menyucikan dirinya terlebih dahulu dengan berwudhu. Hal ini berdasarkan tradisi dan interpretasi secara literal dari surat Al Waaqi'ah ayat 77 hingga 79.

Terjemahannya antara lain:56-77. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah bacaan yang sangat mulia, 56-78. pada kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), 56-79. tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. (56:77-56:79)

Penghormatan terhadap teks tertulis Al-Qur'an adalah salah satu unsur penting kepercayaan bagi sebahagian besar Muslim. Mereka memercayai bahwa penghinaan secara sengaja terhadap Al Qur'an adalah sebuah bentuk penghinaan serius terhadap sesuatu yang suci. Berdasarkan hukum pada beberapa negara berpenduduk majoriti Muslim, hukuman untuk hal ini boleh berupa penjara  dalam waktu yang lama dan ada yang menerapkan hukuman mati.

Pendapat kedua

Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud oleh surat Al Waaqi'ah di atas ialah: "Tidak ada yang dapat menyentuh Al-Qur’an yang ada di Lauhul Mahfudz sebagaimana ditegaskan oleh ayat yang sebelumnya (ayat 78) kecuali para Malaikat yang telah disucikan oleh Allah." Pendapat ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas dan lain-lain sebagaimana telah diterangkan oleh Al-Hafidzh Ibnu Katsir di tafsirnya. Bukanlah yang dimaksud bahwa tidak boleh menyentuh atau memegang Al-Qur’an kecuali orang yang bersih dari hadas besar dan hadas kecil.

Pendapat kedua ini menyatakan bahwa jikalau memang benar demikian maksudnya tentang firman Allah di atas, maka ertinya akan menjadi : Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali mereka yang suci/bersih, yakni dengan bentuk faa’il (subjek/pelaku) bukan maf’ul (objek). Kenyataannya Allah berfirman : Tidak ada yang menyentuhnya (Al-Qur’an) kecuali mereka yang telah disucikan, yakni dengan bentuk maf’ul (objek) bukan sebagai faa’il (subjek).

Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang yang suci” Yang dimaksud oleh hadith di atas ialah : Tidak ada yang menyentuh Al-Qur’an kecuali orang mukmin, kerana orang mukmin itu suci tidak najis sebagaimana sabda Muhammad SAW. “Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis”

Hubungan dengan kitab-kitab lain

Berkaitan dengan adanya kitab-kitab yang dipercayai diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Muhammad SAW dalam agama Islam (Taurat, Zabur, Injil, lembaran Ibrahim), Al-Qur'an dalam beberapa ayatnya menegaskan kedudukannya terhadap kitab-kitab tersebut. Berikut adalah pernyataan Al-Qur'an yang tentunya menjadi doktrin bagi ummat Islam mengenai hubungan Al-Qur'an dengan kitab-kitab itu:

 • Bahawa Al-Qur'an menuntut kepercayaan ummat Islam terhadap kewujudan kitab-kitab tersebut. QS(2:4)
 • Bahawa Al-Qur'an diletakkan sebagai pembenar dan batu ujian (pengesahan) bagi kitab-kitab sebelumnya. QS(5:48)
 • Bahawa Al-Qur'an menjadi rujukan untuk menghilangkan perselisihan pendapat antara ummat-ummat rasul yang berbeza. QS(16:63-64)
 • Bahawa Al-Qur'an meluruskan sejarah. Dalam Al-Qur'an terdapat cerita-cerita mengenai kaum dari rasul-rasul terdahulu, juga mengenai beberapa bagian mengenai kehidupan para rasul tersebut. Cerita tersebut pada beberapa aspek penting berbeza dengan versi yang terdapat pada teks-teks lain yang dimiliki baik oleh orang orang Yahudi dan Kristian.
Wallahua'lam

Sejarah Al-Qur'an hingga berbentuk mushaf

0 comments


Al-Qur'an memberikan dorongan yang besar untuk mempelajari sejarah dengan secara adil, objektif dan tidak memihak. Dengan demikian tradisi sains Islam sepenuhnya mengambil inspirasi dari Al-Qur'an, sehingga umat Muslim mampu membuat rumusan  terperinci penulisan sejarah yang lebih mendekati landasan  pentarikhan astronomi.

Penurunan Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak turun sekaligus. Al-Qur'an turun secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Para ulama membahagikan masa turun ini menajdi 2 fasa, iaitu fasa Mekah dan fasa Madinah. Fasa Mekah berlangsung selama 12 tahun waktu kenabian Rasulullah SAW dan surat-surat yang turun pada waktu ini tergolong surat Makkiyyah. Sedangkan Fasa Madinah yang dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun dan surat yang turun pada sepanjang waktu ini disebut surat Madaniyah.

Penulisan Al-Qur'an dan perkembangannya

Penulisan (pencatatan dalam bentuk teks) Al-Qur'an sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian transformasinya menjadi teks yang dijumpai saat ini selesai dilakukan pada zaman khalifah Utsman bin Affan.

Pengumpulan Al-Qur'an di masa Rasullulah SAW

Pada masa ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk untuk menuliskan Al Qur'an yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Kaab. Sahabat yang lain juga kerap menuliskan wahyu tersebut walau tidak diperintahkan. Media penulisan yang digunakan saat itu berupa pelepah kurma, batu, daun lontar, kulit atau daun kayu, pelana, potongan tulang belulang binatang. Di samping itu banyak juga sahabat-sahabat langsung menghafalkan ayat-ayat Al-Qur'an setelah wahyu diturunkan.

Pengumpulan Al-Qur'an di masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu Bakar

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadi beberapa pertempuran (dalam perang yang dikenal dengan nama perang Ridda) yang mengakibatkan gugurnya beberapa penghafal Al-Qur'an dalam jumlah yang signifikan. Umar bin Khattab yang saat itu merasa sangat khawatir akan keadaan tersebut lantas meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan seluruh tulisan Al-Qur'an yang saat itu tersebar di antara para sahabat. Abu Bakar lantas memerintahkan Zaid bin Tsabit sebagai koordinator pelaksaan tugas tersebut. Setelah pekerjaan tersebut selesai dan Al-Qur'an tersusun secara rapi dalam satu mushaf, hasilnya diserahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar menyimpan mushaf tersebut hingga wafatnya kemudian mushaf tersebut berpindah kepada Umar sebagai khalifah penerusnya, selanjutnya mushaf dipegang oleh anaknya yakni Hafsah yang juga isteri Nabi Muhammad SAW.

Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan

Pada masa pemerintahan khalifah ke-3 yakni Utsman bin Affan, terdapat keragaman dalam cara pembacaan Al-Qur'an (qira'at) yang disebabkan oleh adanya perbezaan dialek (lahjah) antara suku yang berasal dari daerah berlainan. Hal ini menimbulkan kekhuatiran Utsman sehingga ia mengambil keputusan untuk membuat sebuah mushaf yang seragam (menyalin mushaf yang dipegang Hafsah) yang ditulis dengan sebuah jenis penulisan yang baku. Penyeragaman tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah cara penulisan (resam) Utsmani yang digunakan hingga saat ini. Bersamaan dengan penyeragaman ini, seluruh mushaf yang berbeda dengan piawai yang dihasilkan diperintahkan untuk dimusnahkan (dibakar). Dengan proses ini Utsman berhasil mencegah bahaya mungkin terjadinya perselisihan di antara umat Islam di masa depan dalam penulisan dan pembacaan Al-Qur'an.

Mengutip hadith riwayat Ibnu Abi Daud dalam Al-Mashahif, dengan sanad yang sahih:

Suwaid bin Ghaflah berkata, "Ali mengatakan: Katakanlah segala yang baik tentang Utsman. Demi Allah, apa yang telah dilakukannya mengenai mushaf-mushaf Al Qur'an sudah atas persetujuan kami." Utsman berkata, 'Bagaimana pendapatmu tentang isu qira'at ini? Saya mendapat berita bahwa sebagian mereka mengatakan bahwa qira'atnya lebih baik dari qira'at orang lain. Ini hampir menjadi suatu kekufuran'. Kami berkata, 'Bagaimana pendapatmu?' Ia menjawab, 'Aku berpendapat agar umat bersatu pada satu mushaf, sehingga tidak terjadi lagi perpecahan dan perselisihan.' Kami berkata, 'Pendapatmu sangat baik'.

Menurut Syaikh Manna' Al-Qaththan dalam Mahabits fi 'Ulum Al Qur'an, keterangan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Utsman telah disepakati oleh para sahabat. Demikianlah selanjutnya Utsman mengirim utusan kepada Hafsah untuk meminjam mushaf Abu Bakar yang ada padanya. Lalu Utsman memanggil Zaid bin Tsabit Al-Anshari dan tiga orang Quraish, iaitu Abdullah bin Az-Zubair, Said bin Al-Ash dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam. Ia memerintahkan mereka agar menyalin dan memperbanyak mushaf, dan jika ada perbezaan antara Zaid dengan ketiga orang Quraish tersebut, hendaklah ditulis dalam bahasa Quraish karena Al Qur'an turun dalam dialek bahasa mereka. Setelah mengembalikan lembaran-lembaran asli kepada Hafsah, ia mengirimkan tujuh buah mushaf, iaitu ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah, dan sebuah ditempatkan di Madinah (mushaf al-Imam).

Struktur dan pembagian Al-Qur'an

0 comments

Surat, ayat dan ruku'


Al-Qur'an terdiri atas 114 bahagian yang dikenali dengan nama surah (surat). Setiap surat akan terdiri atas beberapa ayat, di mana surat terpanjang dengan 286 ayat adalah surat Al Baqarah dan yang terpendek hanya memiliki 3 ayat yakni surat Al Kautsar, An-Nasr dan Al-‘Așr. Surat-surat yang panjang terbagi lagi atas sub bagian lagi yang disebut ruku' yang membahas tema atau topik tertentu.

Makkiyah dan Madaniyah

Sedangkan menurut tempat diturunkannya, setiap surat dapat dibahagi atas surat-surat Makkiyah (surat Mekah) dan Madaniyah (surat Madinah). Pembahagian ini berdasarkan tempat dan waktu penurunan surat dan ayat tertentu di mana surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah digolongkan surat Makkiyah sedangkan setelah itu tergolong surat Madaniyah.

Surat yang turun di Makkah pada umumnya suratnya pendek-pendek, bersangkutan prinsip-prinsip keimanan dan akhlaq, panggilannya ditujukan kepada manusia. Sedangkan yang turun di Madinah pada umumnya suratnya panjang-panjang, memperincikan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan Tuhan atau seseorang dengan lainnya (syari'ah). Pembahagian berdasar fasa sebelum dan sesudah hijrah ini lebih tepat, sebab ada surat Madaniyah yang turun di Mekkah.

Juz dan manzil

Dalam skema pembahagian lain, Al-Qur'an juga terbahagi menjadi 30 bab dengan panjang sama yang dikenal dengan nama juzuk. Pembahagian ini untuk memudahkan mereka yang ingin menuntaskan bacaan Al-Qur'an dalam 30 hari (satu bulan). Pembahagian lain yakni manzil memecah Al-Qur'an menjadi 7 bahagian dengan tujuan penyelesaian bacaan dalam 7 hari (satu minggu). Kedua jenis pembagian ini tidak memiliki hubungan dengan pembahagian subjek bahasan tertentu.

Menurut ukuran surat

Kemudian dari segi panjang-pendeknya, surat-surat yang ada didalam Al-Qur’an terbahagi menjadi empat bahagian, iaitu:

 • As Sab’uththiwaal (tujuh surat yang panjang). Iaitu Surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisaa’, Al-A’raaf, Al-An’aam, Al Maa-idah dan Yunus
 • Al Miuun (seratus ayat lebih), seperti Hud, Yusuf, Mu'min dan sebagainya
 • Al Matsaani (kurang sedikit dari seratus ayat), seperti Al-Anfaal, Al-Hijr dan sebagainya
 • Al Mufashshal (surat-surat pendek), seperti Adh-Dhuha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya
Wallahua'lam

Nama Nama Lain Bagi Al-Quran

0 commentsDalam Al-Qur'an sendiri terdapat beberapa ayat yang menyertakan nama lain yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Qur'an itu sendiri. Berikut adalah nama-nama tersebut dan ayat yang mencantumkannya:
 • Al-Kitab, QS(2:2),QS (44:2)
 • Al-Furqan (pembeda benar salah): QS(25:1)
 • Adz-Dzikr (pemberi peringatan): QS(15:9)
 • Al-Mau'idhah (pelajaran/nasihat): QS(10:57)
 • Al-Hukm (peraturan/hukum): QS(13:37)
 • Al-Hikmah (kebijaksanaan): QS(17:39)
 • Asy-Syifa' (ubat/penyembuh): QS(10:57), QS(17:82)
 • Al-Huda (petunjuk): QS(72:13), QS(9:33)
 • At-Tanzil (yang diturunkan): QS(26:192)
 • Ar-Rahmat (karunia): QS(27:77)
 • Ar-Ruh (ruh): QS(42:52)
 • Al-Bayan (penerang): QS(3:138)
 • Al-Kalam (ucapan/firman): QS(9:6)
 • Al-Busyra (khabar gembira): QS(16:102)
 • An-Nur (cahaya): QS(4:174)
 • Al-Basha'ir (pedoman): QS(45:20)
 • Al-Balagh (penyampaian/kabar) QS(14:52)
 • Al-Qaul (perkataan/ucapan) QS(28:51)
Wallahua'lam .. petikan dari sumber

Al-Quran - Pengenalan

0 comments

Al-Qur’ān (ejaan Arab: القرآن) adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahawa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia, dan sebahagian dari rukun iman, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantaraan Malaikat Jibril. Dan sebagai wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-'Alaq ayat 1-5

Dari Sudut Bahasa

 Al-Qur’an berasal dari bahasa Arab yang bererti "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Kata Al-Qur’an adalah bentuk kata benda (masdar) dari kata kerja qara'a yang ertinya membaca. Konsep pemakaian kata ini dapat juga dijumpai pada salah satu surat Al-Qur'an sendiri yakni pada ayat 17 dan 18 Surah Al-Qiyamah yang ertinya:
“Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an (di dalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan Kami. (Karena itu,) jika Kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti {amalkan} bacaannya”

Dari Sudut Istilah

Dr. Subhi Al Salih mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:
“Kalam Allah SWT yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan ditulis di mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, membacanya termasuk ibadah”.
Adapun Muhammad Ali ash-Shabuni mendefinisikan Al-Qur'an sebagai berikut:
"Al-Qur'an adalah firman Allah yang tiada tandingannya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para Nabi dan Rasul, dengan perantaraan Malaikat Jibril a.s. dan ditulis pada mushaf-mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajarinya merupakan ibadah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas"
Dengan definisi tersebut di atas sebagaimana dipercayai Muslim, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, tidak dinamakan Al-Qur’an seperti Kitab Taurat yang diturunkan kepada umat Nabi Musa AS atau Kitab Injil yang diturunkan kepada umat Nabi Isa AS. Demikian pula firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadits Qudsi, tidak termasuk Al-Qur’an.

Kemurnian Kitab Al-Quran ini dijamin langsung oleh Allah, yaitu Dzat yang menciptakan dan menurunkan Al-Quran itu sendiri. Dan pada kenyataannya kita dapat melihat, satu-satu kitab yang mudah dipelajari bahkan dihafal oleh jutaan umat Islam.

Kung Fu Vs Ping Pong

0 commentswalawey .. kalo gini le cara mamat kungfu ni (yg nyamar bruce lee tu le) lawan ping pong .. mau takde owang nak amik bahagian dah kat olimpik .. kah kah kah .. tak pon .. sebelum kejohanan lagi kena target tempat ke 2 .. itu pun kalo takde yang jadi kembar mamat ni .. sebab ..nak menang belum tentu tapi kalah dah pasti .. kah kah kah .. dah tu lawan double pon selamba je lagi .. hadoih .. naik mereng pihak lawan .. huhuhu

Thursday, December 9, 2010

Stadium Bola Piala Dunia 2022 Qatar

0 comments

Mungkin luorang dah tahu negara Qatar dah pon memenangi bidaan untuk anjur kejohanan Piala Dunia 2022 mengalahkan Australia dan Jepun, pesaing paling sengit. Tapi Qatar kena amik perhatian yang betul betul serius sebab dah banyak komen komen sinis tapi bernas yang dilontarkan dari beratus ratus page dan blog .. antara yang jadi masalah yang perlu diselesaikan ialah jadual perlawanan .. ngan suhu 40 darjah Celcius masa musim panas .. perlawanan masa tu memang perlu dielakkan .. Franz Beckenbauer dah cadang agar perlawanan dibuat masa bulan Januari ke Februari .. sebab masa tu iklim ok skit kot .. kalo buat gak masa musim panas .. konfem negara arab boleh jadi juara edisi tu .. keh keh keh .

Satu lagi perkara .. stadium .. Qatar dah pon melakarkan rupabentuk stadium yang akan digunakan sempena temasya sukan terbesar dunia ni .. kalo panjang umo kita .. sempat le kita nengok nanti .. kalo idak .. nengok gambar je le .. huhuhu .. 8 stadium yang dicadangkan :

Lusail Iconic Stadium

Lokasi : Lusail City
Kapasiti : 86,250 Penonton
Keterangan : Venue untuk perlawanan pembukaan dan perlawanan akhir Piala Dunia 2022Doha Port Stadium

Lokasi : Doha
Kapasiti : 44,950 Tempat Duduk
Keterangan : Dibina di atas semenanjung buatan yang diwujudkan khas untuk permbinaan stadium iniStadium Al Shamal

Lokasi : Al Shamal
Kapasiti : 45,120 Tempat Duduk
Keterangan : Mempunyai tempat duduk tetap di tingkat bawah sebanyak 25,500 kerusi dan selebihnya tempat duduk bolehubah di tingkat atas.Stadium Al Gharafa

Lokasi : Doha
Kapasiti : 21,175 Tempat Duduk ( Sedia Ada )
Keterangan : Stadium ini akan dinaik taraf dengan penambahan elemen aras bolehubah dan bila dah siap akan mempunyai tempat duduk sebanyak 44,740 kerusi


Stadium Al Khor

Lokasi : Al Khor
Kapasiti : 45,330
Keterangan : Dibina dikawasan yang dinamakan Zon Sukan Dan Rekreasi.Stadium Universiti Qatar

Lokasi : Doha
Kapasiti : 43,520 Tempat Duduk
Keterangan : Stadium baru yang akan dibina untuk menggantikan stadium trek dan padang yang sedia ada di tapak Kampus Universiti Qatar.Stadium Al Rayyan 

Lokasi : Al Rayyan
Kapasiti : 21,282 Tempat Duduk ( Sedia Ada )
Keterangan : Stadium yang ada sekarang akan diperbesarkan dengan menggunakan elemen modular untuk membentuk aras ke 2. Dijangkakan apabila siap nanti , ia boleh menampung seramai 44,740 orang penonton.


Stadium Al Wakrah

Lokasi : Al Wakrah
Kapasiti : 45,120 Tempat Duduk
Keterangan : Bakal dibina didalam kawasan yang dikatakan bandar tertua di negara Qatar.Qatar , negara kecik je kat Teluk .. dah dapat hak menganjurkan Piala Dunia ..kita bila lagi ? ..tahun 3002 ? kah kah kah

Wednesday, December 8, 2010

Kerabu Mangga Ala Siam

0 comments

Layan Kerabu le plak .. huhuhu

Kali ini wa up kan resipi Kerabu Mangga Ala Siam, luorang boleh google kat kedai buku berhampiran .. cari  Buku Resipi Chef Arm terbitan Pts Milennia yang berjudul Hidangan Terbaik Dunia Masakan Siam. Masakan je tau .. bukan orang Siam .. jangan salah faham .. keh keh keh

Bahan-bahan
 • 3 Biji Mangga Muda ( Diparut )
 • 1 Biji Bawang Besar ( Dihiris )
 • 1 Kuntum Bunga Kantan ( Dihiris )
 • 1 Pokok Daun Kesum ( Dihiris )
 • 3 Biji Cili padi ( Dihiris Halus )
 • 1 Biji Cili Merah ( Dihiris )
 • 1 Biji Limau Nipis ( Diambil Jusnya )
 • 1 Sudu Teh Garam
 • 1 Sudu Teh Gula
Cara Penyediaannya
 1. Masukkan semua bahan ke dalam mangkuk.
 2. Kemudian masukkan garam dan gula secukup rasa.
 3. Masukkan jus limau nipis dan gaul rata sehingga sebati.
 4. Masukkan ke dalam mangkuk dan sedia untuk dihidangkan.
Lepas tu kalo luorang taknak makan pon takpe .. buat perhiasan pengubat rindu dikala sendu .. kah kah kah .. tak pon sedekah kan je kat owang sebelah .. janji boleh buat .. ye dak ?

Moist Chocolate Cake

0 comments

Moist Chocolate .. ngaaaaaaaa

Resepi ni diambil dari Buku Resepi Chef Arm yang bertajuk Cita Rasa Fusion 60 Resepi Chef Arm.. yeah .. wa yakin ramai antara korang memang suka makan kek .. baik kek batik ke .. kek lapis ke .. kekwa ke .. errr .. tu kek gak ke ?? kah kah kah .. moh kita layan moist chocs .. yummy 

»»Bahan A ( Diayak Bersama ) ««
 • 280g Tepung Gandum
 • 40g Serbuk Koko
 • 2 Sudu Teh Serbuk Penaik
 • 1 Sudu Teh soda Bikarbonat

»» Bahan B ««
 • 2 Sudu Teh Nescafe ( larutkan Dengan 1 Sudu Teh Air panas )
 • 280g Marjerin
 • 200g Gula Halus
 • 5 Biji Telur Ayam
 • 1 Sudu Teh Esen Vanila
 • 250g Coklat Masakan ( Dicairkan )
 • 1/4 Cawan Air Sejuk ( Betul2 Sejuk )

»» Cara Penyediaannya ««
 1. Pukul marjerin dan gula hingga kembang.Masukkan telur satu demi satu dan pukul sebati setiap kali telur dimasukkan.
 2. Masukkan esen vanila, adunan nescafe serta coklat masakan yang telah dicairkan dan kacau.
 3. Masukkan adunan tepung sedikit demi sedikit dan diselang-selikan dengan air sejuk dan dikacau sebati.
 4. Masukkan ke dalam acuan kek.bakar dalam ketuhar yang bersuhu 180c selama 1 jam 30 minit.Angkat dari ketuhar dan sejukkan.siap untuk disajikan.
 5. Masukkan dalam mulut .. kah kah kah 
so lepas ni luorang takyah sesusah .. buat je macam pro .. bukan senang wooo nak dapat resepi ni .. melainkan kalo luorang berani beli buku resepi tu .. hwa hwa hwa 

Yee Mee Makanan Laut Masak Thai

0 comments

Resepi melantun dari Chef Arm
Resepi Yee Mee.. yeah .. nampak cam sedap tapi wa blom try lagi .. apa apa hal pon .. bahagian resepi ni wa dah takde contributor .. sebab si ajiz dah lama menghilangkan diri .. huhuhu ... luorang kenal ke ajiz ? ala yang gitu gitu tu .. kah kah kah .. woret .. moh kita recce .. agak agak kalo berkenan .. tak reti reti nak start kereta gi beli barang ? .. mana jadi kalo setakat baca je ye dak ? ngeh ngeh ngeh


»» Bahan-bahan ««
 • 1 Kuntum Bunga Kantan ( Dihiris )
 • 6 Tangkai Daun Kesum ( Dihiris )
 • 6 Biji Cili Padi Merah ( Dihiris )
 • 100g Udang Segar
 • 100g Sotong ( Dipotong Gelang )
 • 3 Batang Filamen Ketam ( dipotong )
 • 2 Biji Yee Mee
 • 1 Sudu Besar Serbuk pati Ayam
 • 4 Sudu Besar Minyak Masak
»» Cara Penyediaannya ««
 1. Didihkan air, masukkan yee mee. Toskan selepas 2 minit.Ketepikan.
 2. Panaskan minyak, masukkan udang, sotong, filamen ketam dan perencah pati ayam, gaul sebati.
 3. Masukkan yee mee, bunga kantan, daun kesum & cili padi kemudian digaul sebati.
 4. Sedia untuk dinikmati... yiehaaa

aik .. gitu je ? punya le simple .. luorang rasa susah ke nak buat ni ? tak cuba mana nak tau ..tapi kalo susah gak.. baik luowang amik RM10 .. gi kedai makan ..takyah pening pening.. abih cerita .. huhuhu .. 

In the mean time .. wa nak ucap terima kasih bebanyak kat Chef Arm kerana menyumbangkan resepi ni .. err.. lepas tu di "sumbang" kan plak oleh wa .. kih kih kih ... apa apa pon .. terima kasih daun keladi atas sharing .. esok esok boleh update lagi .. hiks hiks hiks.. adios .. ~!!

Program Kuruskan Badan Yang Kantoi

0 comments

Seorang jejaka terlebih berat berusaha untuk meminimumkan berat badan nya .. dah memacam cara dia try .. jogging .. sit up .. treadmill .. just name it .. tapi tak gak berhasil . Satu hari dia tu dia call satu syarikat yang menawarkan khidmat untuk menguruskan badan lepas terbaca iklan - RM200 untuk hilangkan 5kg dalam masa 5 hari atau wang anda dikembalikan .. perghh .. tak ingat. Memula memang le cuak., tapi demi keazaman untuk kecikkan skit saiz pinggang .. apadehal RM200 ye dak ? .. lagipon kalo tak berhasil .. duit dapat balik .. ahhh .. apa yang wa melalut ni ..

Keesokan harinya .. sedang mamat ni tengah santai .. terdengar le bunyi ketukan kat pintu. Bila dia gi nengok sape ke gerangannya .. terkasima le kejap sebab yang ada kat depan pintu tu sorang awek cun yang berpakaian tracksuit ketat.. perghhh .. kontrol kontrol .. keh keh keh .. minah tu memperkenalkan diri sebagai  wakil dari syarikat kuruskan badan yang mamat ni call semalamnya .. tapi yang part bestnya .. kat baju minah tu ada tertulis - Hai .. Jika Anda Dapat Mengejar Saya , Anda Akan Dapat Memiliki Saya - lepas tu minah tu terus lari .. apalagi .. dengan tak pikir panjang .. si mamat tu terus kejar sepanjang jalan kenangan dengan berseluar kontot.. kah kah kah .. sampai terlupa nak pakai kasut. 

Tapi ofcoz le mamat tu tak dapat nak kejar ye dak? semangat je lebih .. kudrat tak lalu .. huhuhu .. lepas beberapa kilometer .. mamat tu stop .. termengah mengah .. kesian dia .. balik le dia ke pangkal jalan .. keh keh keh.. Esok nya sampai le hari yang ke 4.. tetiap hari akan berlaku adegan yang sama . Minah tu akan mengetuk pintu .. mamat tu plak dah ready nak kejar .. tapi keputusannya tetap sama .. mencungap cungap .. mula le mamat ni hangin .. apa jenis khidmat le ni .. menyusahkan betul .

Esoknya .. pepagi lagi dia dah telefon pejabat syarikat kuruskan badan tu .. memang habih dia maki hamun .. sebab dia rasa dipermainkan .. mentang mentang le saiz dia extra large .. syarikat tu plak suh dia buat aksi kejar mengejar .. ni satu penghinaan ni .. hiks hiks hiks .. apa punya dol .. tapi wakil syarikat tu ngan tenang je suh mamat ni cool down .. "sabar encik .. encik dah cuba timbang berat badan encik berbanding 5 hari yang lalu ?" .. eh .. si mamat baru teringat .. sebab kejar awek je dia boleh terlupa niat asal dia utk kuruskan badan .. keh keh keh .. so tanpa berlengah lagi dia gi timbang berat .. eh .. betul laa .. dah kurang 5 kilo. 

Dengan perasaan bersalah ngan termalu .. si mamat ni call le balik syarikat tu untuk menanyakan pakej lanjutan .. lepas diberi penerangan lebih kurang .. simamat ni bersetuju untuk mengambil pakej ke 2 .. iaitu .. "RM500 untuk turunkan berat 10kg dalam 5 hari atau wang anda dikembalikan" alaaa .. bagi si mamat .. tag tu tak penting .. sebab kesan nya dah terasa.

Bila pintu rumahnya diketuk lagi pada keesokan harinya .. bagi si mamat .. dah takde apa yang perlu di surprisekan .. mesti awek tu lagi ..ternyata tanggapan nya meleset .. sebab yang datang tu memang awek .. tapi bukan orang yang sama sebab kali ni awek tu lagi cun .. lagi ranggi .. dan hanya memakai short yang ketat ngan baju slim gila .. awek tu terus kenyit mata sambil mula berlari .. yang simamat plak yg macam dah faham rutin tu .. terus je le mengejar .. kejadian yang dah jadi biasa kat taman perumahan tu .. owang sekeliling pon malas nak cakap apa dah .. kah kah kah .. tak kuasa nak nengok gelagat si giant kejar awek. 

Cukup hari ke 5 .. simamat terus timbang berat badannya .. perghhh .. menakjubkan .. turun 11kg.. lebih dari jangkaan . Si mamat menjadi lebih bersemangat .. ye le .. dah le dapat kuruskan badan .. dapat lak main kejar kejar ngan awek cun sampai owang lain jeles .. hihihi.. tanpa berlengah lagi dia call syarikat yang sama untuk mengambil teruskan pakej yang lain .. namun kali ini si mamat dah mengambil keputusan untuk menurunkan berat badan secara drastik .. apa nak jadi jadi lah .. walopon dinasihatkan berkali kali oleh perunding syarikat utk ambil pakej ikut turutan .. si mamat enggan .. ye le .. kalo untuk 10kg , awek yang datang dah gitu punya seksi .. kalo 50 kg plak .. cemana ye ? 

Then .. dengan persetujuan bersama si mamat tu pon amik le pakej RM2000 untuk turunkan berat badan sebanyak 50kg dalam masa 5 hari .. namun kali ni takde jaminan wang dikembalikan .. sebab si mamat tu jump ke pakej yang advance.. si mamat dah berangan rupa paras awek yang bakal datang nanti .. sambil tu dia berkira kira .. kali ni ngan badan yang lebih ringan .. dia akan cuba untuk mengejar awek tu sampai dapat .. jodoh beb .. huhuhu .. tak turun 50kg pon tak pe .. janji dapat awek .. kah kah kah 

Esoknya .. dengan persediaan rapi .. kasut sukan yang terbaru .. track suit berjenama .. rambut bersikat rapi .. si mamat tu menunggu dengan penuh debaran di balik pintu rumah .. kali ni .. dia akan terus terkam kalo awek tu start ketuk pintu .. hehehe.. persiapan rapi le ni .. TETAPI .......

bukan awek yang datang tapi sowang mamat tough gila - body builder kot - tapi gay .. kat baju dia plak ada tertulis .. "Kalau Saya Dapat Mengejar Anda, Anda Akan Jadi Milik Saya" kah kah kah .. apa lagi .. lintang pukang simamat tu lari .. abih semua pagar diredahnya ..yang mengejar plak tak reti nak berenti.. hadoih .. kah kah kah .. so lepas 5 hari yang penuh derita .. si mamat tu pon balik le kerumah .. dan dia berjaya mengurangkan berat badannya .. sebanyak 70 kg .. kah kah kah ..

Moral of the story .. err .. cerita gini ada moral ke ? huhuhu .. ntah le .. mungkin kita boleh kata .. nak kuruskan badan tu boleh .. tak salah .. tapi ontok ontok la .. ye ke ni .. ? keh keh keh .. tepuk dada tanya selera.

 

Disclaimer

Segala terbitan, rencana, artikel, gambar, rujukan, info, sketsa dan segala bentuk material lain adalah hanya sebagai bahan yang wa kumpul, salin, baca, dengar, tonton samada dari media internet ataupun televisyen dengan bertujuan untuk disimpan sebagai rujukan sendiri dan bukan bersifat komersial .

Wa berlepas diri dari pertanggungjawaban diatas segala maklumat, pandangan , coretan, kritikan dan ketepatan fakta yang mana benar sewaktu ia diterbitkan .. Pembaca adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rujukan lain sekiranya terdapat percanggahan yang meragukan .. harap maklum .. adios .. Karmic Luv Ye Oll ~!!

Sembang Sampai Lebam

FeedCount

Facebook Page

Statistik

Followers

| Karmic's © 2011. All Rights Reserved | Template Style by Karmic | Design by Planet Gedobah | Back To Top |