Sunday, November 21, 2010

Pengertian Hadith Sahih


Maksud Sahih
 1. Sahih dari segi bahasa bermaksud orang yang sihat, lawan dari kata as-saqim, orang yang sakit, jadi yang dimaksud Hadith Sahih adalah hadith yang sihat dan benar tidak terdapat penyakit atau kecacatan.
 2. Hadis yang Muttasil (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil dan dhobith (kuat daya ingatan) sempurna dari sesamanya, selamat dari kejanggalan (syadz), dan cacat (‘ilat).    
 3. Imam Al-Suyuthi mendefinasikan hadith sahih dengan mengatakan : “hadis yang bersambung sanadnya, dfiriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhobit, tidak syadz dan tidak ber’ilat”.
Pengertian Hadith Sahih secara jelas baru muncul setelah Imam Syafi’ie memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah, iaitu:
 • Apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya; dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadith yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan maksud hadith bila terjadi perubahan lafaznya; mampu meriwayatkan hadis secara lafaz; terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadith secara lafaz, bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadith yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari tadlis (penyembuyian cacat),
 • Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.
Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria Hadith Sahih sebagai berikut:
 1. Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir 
 2. Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal thiqah, dalam erti adil dan dhobith
 3. Hadithnya terhindar dari ‘ilat (cacat) dan syadz (janggal)
 4. Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sezaman.
Syarat-Syarat Hadith Sahih

Berdasarkan pengertian Hadith Sahih diatas, dapat difahami bahawa syarat-syarat Hadith Sahih dapat dirumuskan sebagai berikut: 
 • Sanadnya bersambung
 • Para perawinya bersifat adil 
 • Para perawinya bersifat dhobit
 • Matannya tidak mempunyai syadz
 • Matannya tidak mempunyai 'ilat. 
i ) Sanadnya Bersambung

Maksudnya adalah tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil secara langsung dari orang yang ditanyanya, dari sejak awal hingga akhir sanadnya.Untuk mengetahui samada bersambungnya dan tidaknya sesuatu sanad, biasanya ulama’ hadith menyaringnya sebagai berikut;
 • Mencatat semua periwayat yang diteliti;
 • Mempelajari hidup masing-masing periwayat;
 • Meneliti kata-kata yang berhubungan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, iaitu apakah kata-kata yang terpakai berupa haddasana, haddasani, akhbarana, akhbarani, ‘an,anna, atau kata-kata lainnya.
ii) Perawinya Bersifat Adil  

Maksudnya adalah tiap-tiap perawi itu seorang Muslim, berstatus Mukallaf  (baligh), bukan fasiq dan tidak pula jelik perilakunya.

Dalam menilai keadilan seorang periwayat, cukup dilakukan dengan salah satu teknik berikut:
 1. Keterangan sesseorang atau beberapa ulama ahli ta’dil bahwa seorang itu bersifat adil,  sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab jarh wa at-ta’dil.
 2. Pengakuan seseorang bahawa ia bersifat adil, seperti imam empat Hanafi, Maliki, Asy-Syafi’i, dan Hanbali.

Khusus mengenai perawi hadith pada era sahabat, jumhur ulama sepakat bahwa seluruh sahabat adalah adil. Pandangan berbeza datang dari golongan muktazilah yang menilai bahawa sahabat yang terlibat dalam pembunuhan ‘Ali dianggap fasiq, dan periwayatannya pun ditolak.

iii) Perawinya Bersifat Dhobith       

Maksudnya masing-masing perawinya sempurna daya ingatannya, baik berupa kuat ingatan dalam dada mahupun dalam kitab (tulisan).         

Dhobith dalam dada ialah terpelihara periwayatan dalam ingatan, sejak ia menerima hadith sampai meriwayatkannya kepada orang lain, sedang, dhobith dalam kitab ialah terpeliharanya kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan.

Adapun sifat-sifat kedhobitan perawi, nmenurut para ulama', dapat diketahui melalui: 
 • Kesaksian para ulama 
 • Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat dari orang lain yang telah dikenal kedhobithannya.

iv) Tidak Mempunyai Syadz      

Maksudnya ialah hadith itu benar-benar tidak syadz, samada bertentangan atau menyalahi orang yang terpercaya dan lainnya.      

Menurut al-Syafi’ie, suatu hadith tidak dinyatakan sebagai mengandung syudzudz, bila hadith itu hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah, sedang periwayat yang tsiqah lainnya tidak meriwayatkan hadith itu. Ertinya, suatu hadith dinyatakan syudzudz, bila hadith yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang tsiqah tersebut bertentangan dengan hadith yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang juga bersifat tsiqah.

v) Tidak Mempunyai ’ilat 

Maksudnya ialah hadith itu tidak ada cacatnya, dalam erti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat merubah pada ke-sahih-an hadith, sementara zahirnya selamat dari kecacatan.   

‘Ilat hadith dapat terjadi pada sanad mahupun pada matan atau pada keduanya sekaligus. Namun demikian, ‘ilat yang paling banyak terjadi adalah pada sanad, seperti menyebutkan Muttasil terhadap hadith yang Munqathi’ atau Mursal.

Pembahagian Hadith

Para ahli hadith membahagi Hadith Sahih kepada dua bahagian, iaitu Sahih li-dzati dan Sahih li-ghairih. perbezaan antara keduanya terletak pada segi hafalan atau ingatan perawinya. pada Sahih li-dzati, ingatan perawinya sempurna, sedang pada hadis shahih li-ghairih, ingatan perawinya kurang sempurna.

Hadith Sahih Li Dzati            

Maksudnya ialah syarat-syarat lima tersebut benar-benar telah terbukti adanya, bukan dia itu terputus tetapi sahih dalam hakikat masalahnya, kerana bolehnya salah dan khilaf bagi orang kepercayaan.

Hadith Sahih Li Ghairihi    

Maksudnya ialah hadith tersebut tidak terbukti adanya lima syarat Hadith Sahih tersebut baik keseluruhan atau sebahagian. Bukan bermaksud sama sekali dusta, mengingat bolehnya berlaku bagi orang yang banyak salah.

Hadith Sahih li-ghairih, adalah Hadith Hasan li-dzatihi apabila diriwayatkan melalui jalan yang lain oleh perawi yang sama kualitinya atau yang lebih kuat dari padanya.       
Hadith Sahih Sebagai Hujah

Hadith yang telah memenuhi persyaratan Hadith Sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara’ sesuai ijma’ para ulama hadith dan sebahagian ulama ushul dan fiqh. Kesepakatan ini terjadi dalam soal-soal yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan aqidah.

Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil qat’ie, iaitu al-Quran dan Hadith Mutawatir. Oleh kerana itu, Hadith Aahad tidak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan aqidah.

Tingkatan Hadith Sahih

Perlu diketahui bahawa martabat Hadith Sahih itu tergantung tinggi dan rendahnya kepada ke-dhobit-an dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhadisin membahagi tingkatan sanad menjadi tiga iaitu:
 1. Ashah al-Asanid - iaitu rangkaian sanad yang paling tinggi darjatnya. seperti periwayatan sanad dari Imam Malik bin Anas dari Nafi’ mawla (mawla = hamba yang telah dimerdekakan) dari Ibnu Umar.
 2. Ahsan al-Asanid - iaitu rangkaian sanad hadith yang yang tingkatannya dibawah tingkat pertama diatas. Seperti periwayatan sanad dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas.
 3. Ad’af al-Asanid - iaitu rangkaian sanad hadith yang tingkatannya lebih rendah dari tingkatan kedua. seperti periwayatan Suhail bin Abu Shalih dari ayahnya dari Abu Hurairah.
Dari segi persyaratan sahih yang terpenuhi dapat dibahagi menjadi tujuh tingkatan, yang secara berurutan sebagai berikut:
 1. Hadith yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim (muttafaq ‘alaih)
 2. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 
 3. Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
 4. Hadith yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim
 5. Hadith yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Imam Bukhari sahaja
 6. Hadith yang diriwayatkan orang lain memenuhi persyaratan Imam Muslim sahaja
 7. Hadith yang dinilai sahih menurut ulama hadith selain Imam Bukhari dan Imam Muslim dan tidak mengikuti persyaratan kedua Imam tersebut, seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain.
Kitab-kitab hadith yang menghimpun Hadith Sahih secara berurutan sebagai berikut:
 1. Sahih Al-Bukhari - Susunan Al Imam Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al Mughirah, Al Bukhari (194-256H).
 2. Sahih Muslim - Susunan Al Imam Abu Al Hussain, Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al Qusyairi (205-261H).
 3. Sunan Abu Daud - Susunan Al Imam Abu Daud, Sulaiman bin Al Ays'ath As Sajistani (202-275H).
 4. Sunan An Nasa'i - Susunan Al Imam Ahmad bin Syua'aib bin Ali bin Sinan An Nasa'i (215-279H).
 5. Sunan At Tirmizi - Susunan Al Imam Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sarah As Silmi At Tirmizi (209-279H).
 6. Sunan Ibnu Majah(+) - Susunan Al Imam Abu Abdullah, Muhammad Yazid bin Majah Al Qazwini (209-273H)
Kitab kitab yang disebutkan diatas dipercayai mengandungi kira kira 95% dari keseluruhan Hadith hadith Sahih yang diketahui, manakala 5% lagi terkandung dalam kitab kitab yang antara lain seperti :
 1. As Sahih - Susunan Al Imam Ibnu Khuzaimah, Au Bakr, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah As Silmi An Nisaiburi (223-311H)
 2. As Sahih - Susunan Al Imam Ibnu Hibban, Abu Hatim, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban At Tamimi Al Busti (w-405H)
 3. Al Mustadrak - Susunan Al Imam Al Hakim, Abu Abdillah, Muhammad bin Abdillah An Nisaiburi (w-405H)
(+) Tempat yang ke 6 ini telah diperselisihkan diantara ulama' Abu Al Hasan Razin bin Mu'awiyah dan diikuti oleh Ibnul Athir yang berpendapat bahawa kitab Al Muwattha' oleh Imam Malik seharusnya berada ditempat yang ke 6 kerana ia lebih Sahih jika dibandingkan dengan kitab Sunan Ibnu Majah. 

* Sumber - Pelbagai

0 comments:

Comment here

 

Disclaimer

Segala terbitan, rencana, artikel, gambar, rujukan, info, sketsa dan segala bentuk material lain adalah hanya sebagai bahan yang wa kumpul, salin, baca, dengar, tonton samada dari media internet ataupun televisyen dengan bertujuan untuk disimpan sebagai rujukan sendiri dan bukan bersifat komersial .

Wa berlepas diri dari pertanggungjawaban diatas segala maklumat, pandangan , coretan, kritikan dan ketepatan fakta yang mana benar sewaktu ia diterbitkan .. Pembaca adalah dinasihatkan untuk mendapatkan rujukan lain sekiranya terdapat percanggahan yang meragukan .. harap maklum .. adios .. Karmic Luv Ye Oll ~!!

Sembang Sampai Lebam

FeedCount

Facebook Page

Statistik

Followers

| Karmic's © 2011. All Rights Reserved | Template Style by Karmic | Design by Planet Gedobah | Back To Top |